İslâmın ilk dönemlerinde hadislerin yazılması yasaktı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

{İslâmın ilk dönemlerinde hadislerin yazılması yasaktı. Çünkü vahiy ile diğer metinleri birbirinden ayırt edecek düzeyde derin anlayış sahibi insan azdı. / Hâtıb el-Bağdâdî, Taḳyīdu’l-ʿİlm.}

Bağdâdî ünlü sahabî İbn Mes’ûd’un hadislerin yazılmasını doğru bulmadığını söyler. Hatta sahabe döneminde vahiyden başka hiçbir sözün yazılmadığına dair haberler nakleder. Ayrıca tabiun döneminde bile hadis yazılmasının uygun görülmediğine dair birçok rivayet aktarılmıştır.

*

SORU

Buharî Müslim’in veya Müslim Buharî’nin birçok rivayetini kabul etmeyip eserine almamıştır.

Buna mukabil ikisinin ittifak ettiği söylenen sınırlı rivayetler derlenmiştir. Şu halde ikisi birbirinin rivayetlerini kabul etmediğine göre en büyük hadis düşmanı kendileri olmaz mı?

Resulüllah’tan sonra insanlar bazı sözleri ona isnat edip görüşlerine delil göstermeye başlayınca, Ebû Bekir ve Ömer, 500 civarında hadisi derlemiş, ancak sonra vahiy gibi algılanır diye E. Bekir bunları yakmıştır. Peki, hadis savunucuları niçin onu hadis düşmanı ilan etmiyor?

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 11.11.2017 – https://twitter.com/ibalci55