Talak suresi 4. ayet ve evlilikte kadın yaşı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

TALAK 4’TEKİ ADET GÖRMEYEN (AMENORELİ) KADINLAR KİM?
.
Bu kadınların kim olduğunu anlamak için –Âdem ile Havva’dan beri bilinen- şu bilgileri dikkate almak yeterlidir, yani bunun için doktor olmaya gerek yoktur;
.
1-BİLGİ 1: Kadınlar, ergenlik çağından itibaren adet görürler. Ancak ergenliğe girdikten sonra adet görmeyen kadınlar da olur;
.
PRİMER AMENORE (hiç adet görmeme): Bu durum sekonder seks karakterleri normal olan 16 yaşındaki kızlarda %1-5’tir(1).
.
SEKONDER AMENORE: Âdetin 3 ay veya daha fazla bir süre ara vermesidir. Bu oran primer amenoreden daha yüksektir. Mesela Suudi Arabistan’da tespit edilen 18-25 yaş arası kadınlardaki amenore oranı %9,2’dir(2). (kaynak olarak bu çalışmayı seçmemin nedeni Arap toplumunda yapılmış olmasıdır).
.
Demek ki hamilelik ve menapoz haricinde de kadınların yaklaşık %10’u adet görmüyor. Ve bunu, bu sorunu yaşayan kadınlar sayesinde Âdem ile Havva’dan beri her toplum da biliyor.
.
2-BİLGİ 2: İddet, kendisi ile cinsel ilişki kurulduktan sonra dul kalan bir kadının başka bir erkekle evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir(2/221;65/4). Kur’ana göre zifafa girilmeden boşanan bir kadın iddet beklemez. Nitekim ilgili ayet şöyledir;
.
‘’Ey Mümin erkekler! Mümin hanımlarla evlenip zifafa girmeden önce onları boşadığınız takdirde, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur…’’(33/Ahzâb 49, Mustafa Öztürk meali)
.
3-BİLGİ 3: Kur’an, evlilik için ergenlik+rüşd şartını koşar. Şöyle ki;
.
‘’Ve yetimleri nikâh çağına ermelerine kadar gözedib deneyin, o vakit kendilerinden bir rüşd hissettiniz mi hemen mallarını kendilerine teslim edin’’(Nisa, 4/6, Elmalılı HY)
.
Görüldüğü üzere Kur’an hem nikâh çağından bahsediyor [iżâ belaġû-nnikâha] hem de –yetimler bağlamında- malların teslim edilebilmesi için rüşd/olgunluk şartını arıyor. Nikâh için mehir vermek şart olduğuna göre(4/25:5/5) demek ki sadece ergenlik bile yetmiyor, olgunluk da gerekiyor. Ama daha da önemlisi Kur’anın nikâh çağından bahsetmiş olmasıdır. Demek ki Kur’ana göre nikâhın bir çağı/dönemi var.
.
Şimdi Talak 4’e bu bilgiler ışığında bakalım;
.
‘’Hayızdan kesilmiş olan kadınlarınız – şübhelendinizse – onların ıddeti de üç aydır, hayız görmiyenler de öyle, yüklülerin ise ecelleri hamillerini vaz’ı etmeleridir ve her kim Allaha korunursa Allah onun işine bir kolaylık verir.’’(Talak 65/4, Elmalılı HY meali)
.
Buradaki hayız görmeyen kadınların amenoreli kadınlar olduğu (yani ergenliğe girdiği halde hiç adeti başlamayan veya adet gördüğü halde ara veren kadınlar olduğu) şu hususlardan anlaşılabilir;
.
1-Ayette ‘’ini-rtebtum’’ ifadesi ile ‘’eğer şüphede’’ iseniz denmektedir. Demek ki adetin olmaması gibi şüphede bırakan bir durum var. İşte bu durumdaki kadınların iddeti de tıpkı adetten kesilen(menapoza giren) kadınlar gibi 3 aydır deniyor.
.
2-Ayetin konusu iddet olduğuna ve iddeti de kendisi ile cinsel ilişki kurulduktan sonra boşanan kadın beklediğine ve evlilik için de nikah çağı (ergenlik+rüşd) şart olduğuna göre, bu ayetteki adet görmeyen kadınlar ancak ve ancak nikah çağına (ergenlik+rüşde) erişen, evlenen, zifafa giren ve adet görmeyen (amenoreli) kadınlar olabilir. Ergenliğe girmemiş kızlar olamaz (ayetteki ifadenin kızlarınız şeklinde değil de ‘’min nisâ-ikum/kadınlarınız’’ şeklinde olduğuna da dikkat).(3)
.
(…) Kız çocuğu ile müjdelenince yüzünü ekşiten Araplara ‘‘ne kadar da iğrenç düşünüyorsunuz’’ diyen bir Kur’an(16/58,59), bundan çok daha vahim/iğrenç olan, insan haysiyet ve onuruna/fıtratına yakışmayan ve hatta o kızları ölüme sürükleyen böyle bir şeyi gayet nötr bir tavırla ve hatta onu meşrulaştırarak bize naklediyor, öyle mi? Fesubhanallah! Fesubhanallah!
.
Kadınların yaklaşık %10’u adet görmediği halde neden adet görmeyen kadınlar ifadesini görünce ilk aklınıza gelen ergenliğe girmemiş küçük kızlar oluyor ki? Neden?
.
Ergenlik dönemine girmeyen bir kız çocuğunun genital yapısı cinsel ilişki için uygun anatomi ve fizyolojide değildir. Hormonal gelişimlerini tamamlamadıkları için elbette ki psikolojik olarak da buna hazır değillerdir. Böyle bir kız çocuğu ile cinsel ilişki kurmak onu biyolojik ve psikolojik olarak travmatize eder. Ciddi genital laserasyonlar/yırtılmalar, kanamalar ve enfeksiyonlar oluşur. Bu kızların 14 asır önceki şartlar nedeniyle yaşaması mümkün değildir. Ölümleri neredeyse kaçınılmazdır, ölmeseler de sürünürler. Bunun örfle, gelenekle vs ilgisi yok. Bu biyoloji ve fıtrata aykırı olan bir şey…
.
Sırf tezinize destek bulmak için, ne Kur’ana, ne akla/mantığa, ne de fıtrata/biyolojiye uymayan böyle bir şeyi Allah’ın Kitabına isnad etmeyin, yapmayın Allah aşkına bunu…
.
Kaynaklar:
1-Oral E, Aydoğan B. Primer amenore. Türk Ped Arş 2011; 46 Özel Sayı,92-96
2-Prevalence of menstrual problems and their association with psychological stress in young female students studying health sciences. Saudi Med J. 2018 Jan;39(1):67-73
3-Orum F, Bayraktar Z. Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve’l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), s.35-69

Doç. Dr. Zeki BAYRAKTAR