“Allah, adil davrananları sever – Adaletli olunuz; bu takvanın ta kendisidir”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.

Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır.

İğreti arzularınıza uyup adaletten sapmayınız.

Eğer şahitlik ederken dilinizi eğip bükerseniz ya da doğruyu söylemezseniz, muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir.

Nisâ suresi 135. ayet

***********************

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz.

Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin.

Adaletli olunuz; bu takvânın ta kendisidir.

Allah’a isyandan sakınınız. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

Mâide suresi 8. Ayet

***********************

Allah size, mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.

Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor!

Nisâ suresi 58. Ayetten

***********************

Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir şekilde zarar veremezler.

Ama aralarında hükmedersen, adâletle hükmet! Allah, âdil davrananları sever.

Mâide suresi 42. ayetten

***********************

Rüşd çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşınız;

ölçü ve tartıyı adaletle yapınız!

Biz, herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz.

Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olunuz; Allah’a verdiğiniz sözü tutunuz.

En’âm Suresi 152. Ayetten

***********************

De ki: “Rabbim adaletle davranmayı emretti.”

A’râf suresi 29. Ayetten

***********************

Gerçek şu ki, Allah adâleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder; yüz kızartıcı işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp öğüt alasınız diye size öğüt veriyor.

Nahl Suresi 90. Ayet

***********************
Andolsun biz peygamberlerimizi açık seçik delillerle gönderdik.

İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik.

Hadîd suresi 25. ayetten

***********************

Ey inananlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borçlandığınızda, onu yazın. Aranızdan doğru olduğu bilinen bir kâtip de kendisine Allah’ın öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın. Rabbinden sakınsın ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu aklı ermeyen zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın.

Bakara suresi 282. ayetten

***********************

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, âdil olanları sever.

Mümtehine suresi 8. ayet

***********************

Biz, kıyamet günü için adâlet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.

Enbiyâ suresi 47. ayet