MÜŞRİK KİMDİR?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Müşrik: İman ettiği  Allah’ın yanı sıra başka tanrıların varlığına da inanan insandır. (Furkan 3…)

Müşrik: Allah’a iman etmekle birlikte O’nun  oğlu- kızı ve eşi olduğuna inanan kişidir. ( Enam 100-101; Furkan 2 …)

Müşrik: Kendisini Allah’a yaklaştıracağına inanarak Allah ile kendisi arasına  yarı tanrısallaştırdığı insanları ve putları aracı kılan; aracılara ve onlar vasıtasıyla da Allah’a yakaran kimsedir. ( Yûnus 18; Zümer 3…)

Müşrik: Allah’a inanan ama Peygamberlere ve onların tebliğ ettiği İlahî Kitaplar’a ve  Âhiret Hayatına inanmayan ve böylece egemen otorite olarak  yalnızca soyut aklı , ilmi ve toplumsal ilke ve kurumları egemenleştiren maddeci  şahsiyettir. (Enam 106; Müminûn 82-92; Furkan 1-20… Âhiret’e inanmayanlar Peygamberler’e ve İlâhi Kitaplar’a da inanmazlar.)

Müşrik: Allah’a inanan fakat Allah’ın helâl kıldıklarını haram, haram kıldıkları da helal kılan dîn adamlarını ve siyasal kurumları Rab/yönetici otorite tanıyan seküler/laik insandır. (Tevbe 31; Âl-i İmran 3/64; En’âm 121,136-140 Tirmizî Tefsir 10, İbn Kesîr Tevbe 9/31)

Müşrik: Yaratma, yaşatma, yönetme, koruma, maziyi-hali-geleceği bilme, duaları kabul etme, hiçbir varlığa benzememe ve benzeri gibisi  olmama gibi Allah’a ait olan vasıfları, Onun yarattıkları olan varlıklara yamayan ve onları kendileri için güç ve şeref kaynağı edinen insan oğludur. (Örnek olarak bak.Haşr 23; Kasa 68; ihlas 5;Zümer 67; Şûra 42/1;Meryem 19/81-82)

Müşrik: Tabiat olaylarını; depremler-yağmurlar-kasırgalar-hortumları, yeşeren bitkileri ve hayat süren bin bir çeşit canlıları inandığı Allah’a değil de bu varlıkların kendisine veya tanrılaştırdığı doğaya  bağlayan maddeci tiptir. (Neml 27/60-65; Buharî, Menakıbul-Ensar 27)

Müşrik: Yukarıda açıklanan tanımları sebebiyle mânen pis ve canlıların en şerlisi olan, bütün güzel amelleri boşa giden, derin bir sapıklık içinde bulunan, tövbe etmedikçe asla bağışlanmayacak olan, Cehennemlik olup Cehennem’e çağıran  ve böylece aşağıların aşağısına yuvarlanan insandır. ( Tevbe 28; Beyyine 6; Zümer 65; Nisa 116;Bakara 222)

Ali Rıza Demircan